LAM YABDOU

LAM YABDU


Bismilaahi Rahmaani Rahiimi

Allaahuma salli wa sallim wa baarik alaa SEYDIL awwaliina wal aaxiriina lezii

(Lam yaqluq misluhuu bika)

Lam yabdu mislul MUSTAFAA MUHAMMADI
Sirran wa jahran fil baraayaa SAMADI
Madda lanaal islaama wal kufra mahaa
Wa binnasii hati likullin samahaa
Yaquudu bizaahiri wal baatini man
Ataahahuu lilaahi fii kulli zaman
Xidmatuhuu anil uyuubi azhabat
Walii istiqaamatan wasafwan wahabat
Lii baana kawnul MUSTAFAA rahiisaa
Li kulli man qad fuddiluu ruhuusaa
Qul qaddamaahu fawqa kulli raqaba
Minhu istahaaral hurra kulla raqabat
MUHAMMADIN misaaluhu lam yaatii
Fiimaa madaa wa abadan laa yaatii
Sabbata anna RABBANAA lam yuridi
Mislan lahu wa misluhuu lam yaridi
Lehuu siyaadatun lehuu baraa a
Yawma alastu walada shafaa a
Huwa Nabiiyu wa Rasuulu wal Haliil
Wa huwal Habiibu wal Imaamu wa daliil
Baraa ahul BADIIHU min hayri jamaal
Wa saanahul QUDDUSU an hayri kamal
Kawnu NABIYIL MUNTAQAA MUHAMMADI
Xayral waral MUXTAARA indas SAMADI
SEYDINA WA MAWLAANAA MUHAMMADIN wa aalihi wa
sahbihii, wajhal haazihiil abyaata ka ibaadatin sanatin maqbuulatin yaa Rabbal
aalamiina, subhaana rabbika rabbil izati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina wal hamdu lilaahi rabbil aalamiina