MADAL KHARIBOU

MADAL KHARIBOU

Bismil Lâhir Rahmânir Rahîmi
Was’salla lâ ‘ou alaa sayidinaa
wa Dhamarati Afidatinaa wa khaliilinaa wa habiibinaa
(Muhamadiyal khaliili)

Madal khabiiru lii wal kabiiru
Maalaa yaburu minal luhaa’i

Hibaa’û rab’bii khilli wa hibii
Maahal Muhibbi safaa’stihaa’ii

Mahah tilali maahii dalaalii
Munmii Halaalii bilaane tihaa’i

Mad’hul mukhafaa umriiya Safaa
Wa khaada safaa libihtinaai

Daama khtiraabii inda turaabii
bilaakhtiraabi walaa hanaa’i

Yanhû chukori ilach chakôri
Alaa chukôri dharfi sanaa’i

ila takhiyii laysi chakhiyii
Baabi rukhiyi yanhû nidaa’i

lam yannhu khalbii daakhine likhalbii
Aw daa ii salbi Aw daa ii daa’i

Khayral ibaadi sabkhuka baadi
Minal mabaadii lidhi ikhtidaai
Lakka thuhoru minkal muhôru
Lakka dhuhôru yawmal khafâ’i

Yaa dhaal kataaib lighaïri taa’ibe
Likhaïri taa’ib minka chifaa’ii

Lakka Hurûfii minka dhurûfii
Mahal wurofi yaadhaa luhaa’i

Wa Alaa Alihi wa sahbihi
Ane naasimi haadihii khassidati abadane aamine
Ya rabbil haalamina shubhaana rabika rabil izati
Amaayachifûna wa salaamune alal Mursaliina wal
Hamdu lilaahi rabbil haalamiina

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.