RABIYA AHMADOU

RABIYA AHMADOU

https://www.youtube.com/watch?v=DdRAQANnqkE

Rabbiya ahmadu alaa Muhammadi
Alayhi xayru salaawaatis samadi

Baarik liyaa alaahuma fii hayaatii
Waj al fu aadii watanal aayaati

Bara tanii Rabbi minal ichraaki
Lii xallidil yaqiina zaa idraaki

Ilayka wajjahtu iftiqaarii abadaa
Faltuhninii wa lii hinaaya abbidaa

Naajaytu wahaaban kariiman barraa
Walii yaquudu liljinaani birraa

Naajaytu baaqiyan qadiiman anzalaa
Kitaabahu walii yaquudu nuzulaa

Yaquudu lii ilaa duxuuliyal jinaan
Wa fil jinaani maa tutayiibbul janaan

Lahu xitaabii raadiyan anhu wa an
Rasuulihi waman qalaanii lam yu an

Malakaniil kitaaba faah fazhu biyaa
Wa umurii ihfazhu bihi yaa rabbiyaa

Ijal kitaabaka ma ii haysu akuun
Yaa man lahu bihi ilaahiya rukuun

Anta lazii qudtal masaahifas sihaah
Liya walii qudtal yaqiina was sahaah

Nafayta faqrii lisiwaaka abadaa
Yaa xayra muhnin bif tiqaarin ubidaa

Zayyanta zikraka bi umriya kamaa
Zayantanii bihi muhibban muhkimaa

Laqantanii yaa maalikiil alfaazaa
Wa bii turaaqi hizbakal hufaazaa

Tartiilu ayaatil kitaabi yuhnii
Anil makaarihi bi fadlil muhnii

Inna tilaawatal kitaabi sarafat
Li xayri durriyal idaa fan sarafat

Laa yantahii ilaa hayaatii suu u
Bi sawni rabbiya walaa musii u

Yaquudu llil kitaabu maa yasurru
Bilaa nihaayatin walaa akh tarru

Yasurru umriya Rasuula laahi
Alayhi tasliimaatu muxzii laahi

Mallakaniil qur aana rabbul aalamiin
Wa qaadahu liyal amiinu wal amiin

Nafa anii naafi-u naf an faaqaa
Wa qaada liil ikraama wal wifaaqaa

Xidmatu xayril aalamiina salabat
Liyal karaamaati ma an fan salabat

Yaquudunii qawdal kiraami jiimu
Wali siwaa nahwi intahaa rajiimu

Radiya anni laahu wa rasuulu
Wa ahlu badrin wa ataanii suulu

Faazat hayaatii bibaqaa-i laahi
Wa bilkitaabi wa rasuulu laahi

Qalbii wadii atun lirabbii walisaan
Ma-al jawaarihi wa fuztu bihisaan

Yaquudu nii bi hismatin liljanna
Man saana nii anil azaa bi junna

Rabbiya ahmadu alaa muhammadi
Nihma wasiilatii lirabbiis samadi