MALAKTOU

MALAKTOU

Malaktu afdalal bachar maa laa yazaalu min buchar
Wa yumnahu liya nachar wa qaadanii bil karami

Nafhu Nabiiyil muntaqaa zabba lihayril muttaqaa
Wa qaadanii ma-a tuqaa mu amminan lil harami

Yasurru xaral mursaliin ma-a sihaabil ajmaliin
Wa aalihil mukammaliin ixdaamuhu biqalami

Waajahanii ajrul jamiil fii xidmatil maahiil humuul
Faxidamii lahu tamiil mu barra-an min alami

Malaktu Ahmada siniin kullii wa qaadaliil funuun
Wa saananii anil aniin wa jaalibaati saqami

Ilaa siwaa qalbii iftiraa lam yanhu mantiqii imtiraa
Wa Laahu sirrii sataraa wa saananii an niqami

Lisaanu zikrii bi chukuur ardaa ilaahiya chakuur
Walaysa yanhu nii nakiir wa lastu bil mutahami

Ilayya qaada maalikii mu zahzihal hawaaliki
uniiru qalba saaliki bizaahirin wa mubhami

Sabbata Rabbii qadamii bil Mustafaa muqaddami
Wa saananii an nadami wa jaalibaati zullami

Nafaytu ibliisa lahiin bi Laahi Rabbiyal muhiin
Lihayri nahwi wa yuhiin bii Laahu zaa tahallumi

Yaquudu xattiyal muriid lil qaadiril baaqiil muriid
Mu zahzihan kulla mariid ilaa siwaal mu-allami

Nabiiyunaa mahaa darar lihayri zaatii wa harar
Walaysa yanhunii charar bihifzi Rabbiil akrami

Wa min kulli yawmin qablahu wabahdahu bibarakaati man wulida fiihi wa nafaha man qablahu wa man ma-ahu wa man bahdahu bi nafhi naafihil baaqiil hayyi lezii laa yamuutu wa jahala haazihil qasiidata wa chaqiiqatahaa mimmaa tataxanaa bihaal huurul hiinu wal wildaanu fiil jannati latii wuhidal muttaquuna aamiin yaa rabbal aalamiina